Рекламации
За да направим нашата уебстраница съвременна и функционална, използваме „бисквитки“ (cookies). ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ РАЗБРАХ

Рекламации

Гаранционните условия:
Гаранционният срок започва от датата на получаване на стоката.

Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти: 

Рекламации на закупена стока при проявен дефект се приемат в сервизът на "Ди Енд Джи Компютри” ЕООД на ул. „Д-р Железкова“ 21. Всички разходи за доставяне на стоката до и от магазина са за сметка на потребителя като гаранционният срок на обслужване не включва времето за транспорт и доставка .В ситуация когато ние ви даваме оборотна техника, няма изискване тя да отговаря на параметрите на дефектиралата.В случай че на нас ни бъде отказано гаранционно обслужване от оторизиран сервиз, за който отказ има констативен протокол от същият, гаранцията губи валидност към клиента. Дефектирането на техника закупена от нас не води до моменталната и замяна или връщане на сумата платена за нея. Замяната става само след тестване на устройството и констатиране на неговата неизправност, като сервизирането става в рамките на посочените по-долу срокове.Срокът за обслужване на гаранция в сервиза на „Ди Енд Джи Компютри“ ЕООД е до 30 дни, когато има изискване за сервизиране на техниката в оторизиран сервиз, това става съгласно неговите гаранционни условия. .

Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:

- Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.

- Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта. При приемане на техника за сервизиране ние ще ви издадем сервизен протокол, само срещу представянето му вие ще можете да си вземете отсервизираната техника !!!

Отказ от гаранционно обслужване:

- При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта; при липса на гаранционна карта или копие от нея;при изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта; при опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза; при нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса; при повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване; дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт; дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи; не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания).

Важно за потребителя:

   Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

   Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

   Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

   Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Продукти, които не са обект на гаранционно обслужване:

-„Ди Енд Джи Компютри“ ЕООД стрикто спазва гаранционната политика на производителите на LCD монитори описана в международният стандарт по качество ISO 13406-2.Всички монитори и преносими компютри, чиито дисплеи са на базата на течни кристали (LCD), поради несъвършенство на технологията за производство НЯМАТ ГАРАНЦИЯ за 0 (нула) изгорели пиксели или субпиксели. За различните модели дисплеи има конкретен брой пиксели и субпиксели, до които дефектът не се счита за гаранционен. Всички допълнителни гаранционни условия и изисквания на съответните производители се считат задължителни.

- Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.

- Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
- Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.

Части и елементи на продукти, които са с гаранция, различна от тази на продукта: 

- Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от 6 месеца.

- Лампите на проекторите са с гаранция, различна от тази на проекторите и срокът на тази гаранция е описан в съответната гаранционна карта. Гаранционният срок на лампите е различен за различните модели и производители.

-Счупена лампа на проектор не се признава за гаранция.

Други общи условия: 

- Когато в гаранционната карта е посочена гаранция Lifetime това значи че гаранцията на даденият продукт е валидна до спирането на същият от производство.При невъзможност за замяна със същият компонент, дефектиралият се заменя с нов от по-висок клас срещу доплащане определено от доставчика-като разликата в цената е за сметка на клиента.

- Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект.

Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата, платена за него. Замяна се извършва само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
- В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
- Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

Изисквания за транспорт, съхранение и инсталиране: 

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.

Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.

Изисквания към електрическото захранване: 

Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.

В заключение бихме искали да ви напомним, че ако искате да направите ракламация на закупена от нас стока можете да позвъните в офиса на фирмата или да ни изпратите e-mail. Информация за телефоните и местоположението на офиса можете да намерите в раздел "За нас" или прсто да кликнете ТУК.
Изпращайте вашите писма на адрес shop@dandg.bg или като използвате уеб формата за контакти в раздел "Връзка" или пък просто кликнете ТУК.